6 cách để hỗ trợ Học tập theo Cảm xúc Xã hội (SEL) ở nhà và trong trường học

Học tập theo cảm xúc – xã hội (Social and emotional learning – SEL) là quá trình mà trẻ em và người lớn tiếp thu và áp dụng có hiệu quả kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để hiểu và quản lý cảm xúc, đặt ra và đạt được các mục tiêu […]